1.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
1.2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
1.2.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
1.2.2. atitinkamai sumažinti kainą;
1.2.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
1.3. Šių taisyklių 1.2. punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
1.4. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: miammiam@miammiam.lt arba telefonu: +370 620 60633. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.
1.5. Grąžinant ar keičiant miammiam.lt parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę Pirkėjo reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti 1.2. nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
1.6. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.
1.7. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1.2. punkto reikalavimų, nepateikia pirkėjui atsakymo arba pirkėjas nesutinka su pardavėjo atsakyme pateiktais argumentais, pirkėjas dėl maisto prekės kokybės gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
1.8.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėjusi pirkėjo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar pirkėjo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui per jos nustatytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 14 dienų, įvykdyti pirkėjo reikalavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja pirkėją apie tikrinimo rezultatus.
1.9. Šių taisyklių laikymąsi prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir kitų institucijų pareigūnai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.Alkoholio įsigijimas

a) Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau nei 20 (dvidešimt) metų, ir tai patvirtina miammiam.lt parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.
b) Juridiniai asmenys, neturintys licencijos verstis mažmenine ar didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus miammiam.lt parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.
c) Alkoholinius gėrimus miammiam.lt parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Pristatymo informacijoje (https://miammiam.lt/content/1-pristatymas) nurodytais laikais.